Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

19:35
1602 d9a6 390
Reposted fromoutoflove outoflove viakrainakredek krainakredek

July 30 2017

18:27
18:25
7954 6178 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiskowo niskowo
18:25
4614 ab40 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaspaghetti spaghetti
18:24
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova vianiebieskieoczy niebieskieoczy

July 23 2017

19:11
6873 b033 390
Reposted fromslodziak slodziak viaSenyia Senyia
19:11
2188 5242 390
19:11

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaavooid avooid
19:10
5526 1402 390
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
19:09
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viaSenyia Senyia
19:09
6121 ba49 390
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy vianiskowo niskowo
19:08
8146 41cb 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vianiskowo niskowo
19:08
8702 f60f 390
Szamba...
19:08
9966 cc9d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSenyia Senyia
19:08
2009 41e5 390
Reposted fromprecious precious viaSenyia Senyia
17:54
6500 852b 390
Reposted fromohshit ohshit viaMaddoxx Maddoxx
17:54
3517 9596 390
17:53
5047 dcb0 390
17:53
2047 158d 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viafoodforsoul foodforsoul
17:53
7009 7a8c 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl